Cải tạo bể lắng - Redbull

Diện tích đất 500m2

Địa điểm Bình Dương

Loại công trình Nhà công nghiệp

 • 052158-z4756978274142-88a564444b72c1d47a81c51a433c7339.jpg
 • 052158-z4756968251606-b0085df9808f041c7355be6a67ce5dc2.jpg
 • 052158-z4756968263210-8942a7dbb940c20243dede213a81e9c8.jpg
 • 052159-z4756968302220-5cf0c515b5c5200366fa2863ef1835e9.jpg
 • 052159-z4756968309248-97beb2c3688e17d97ec8d64ef6322a1e.jpg
 • 052159-z4756968311707-2284bc7d64176ac36390a4eb17c81ce3.jpg
 • 052159-z4756968206260-33ab4cef48c6fa8579cb94b14d9e8cf6.jpg
 • 052159-z4756968215423-7333d98965ba06c75eb504d083ae8a6c.jpg
 • 052159-z4756968217799-3d2c8b205bea24382b4ec246ac9dec11.jpg
 • 052159-z4756968222706-8cb7d819fc92c43379a374fcac9f1645.jpg
 • 052159-z4756968229623-a5097a1e5ad03aedfc901c9925ab3c5a.jpg
 • 052159-z4756968241669-5283929552712978cdc0427eb4a80159.jpg

Dự án liên quan