Hố trôn tro - Tường chắn đất

Diện tích đất 400m2

Địa điểm Đông thạnh- Hooc môn

Tổ chức thi công tường chắn đất - hố trôn tro


    Dự án liên quan